Adel Aliaskari,PMP
Contact me
My Profile
Blog Author(s) Adel Aliaskari,PMP
Previous Months Home Archive فروردین ٩۳ فروردین ٩٢ مهر ٩۱ خرداد ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آبان ۸٩ شهریور ۸٩ امرداد ۸٩ اردیبهشت ۸٩ اسفند ۸۸ دی ۸۸ آذر ۸۸ آبان ۸۸ مهر ۸۸ More ...
      Persian PM (All topics related to Project Management)
تهیه بانک اطلاعاتی ازتغییرات بودجه پروژه by: Adel Aliaskari,PMP

چند وقت پیش یکی ازدوستان سوالی در خصوص قابلیت نرم افزار Primavera P6 برای ثبت تغییرات بودجه پروژه از من پرسید .سوال این بود که آیا نرم افزار قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به تغییرات بودجه پروژه را دارد؟

با استفاده از Budget Log  در نرم افزار می توان این کاررا انجام داد .اگردر نمای Project  پروژه مورد نظر خود را انتخاب نموده و به تبBudget Log  برویم می توانیم بانک اطلاعاتی (البته بطور مختصر ) از تغییرات بودجه (اعم از افزایش یا کاهش ) را ثبت نماییم و همراه با پیشرفت پروژه و تغییرات جدید،  این بانک اطلاعاتی را بروز نماییم.

چند فیلد مهم این تب به قرارزیر می باشد:

1.     Original Budget  : مقدار بودجه اولیه پروژه را در این فیلد وارد می نمایید

2.     Current Budget  : حاصل جمع بودجه اولیه پروژه با تغییرات تایید شده (Approved  ) می باشد. این فیلد بصورت خودکار محاسبه می گردد و شما نمی توانید عددی را مستقیما درآن وارد نمایید

3.     Proposed Budget : حاصل جمع بودجه اولیه پروژه با تغییرات تایید شده (Approved  ) و تغییراتی که هنوز در خصوص آنها تصمیم گیری نشده و اصطلاحا معلق (Pending  ) هستند ،می باشد. این فیلد بصورت خودکار محاسبه می گردد و شما نمی توانید عددی را مستقیما درآن وارد نمایید

 

در قسمت پایین تب و پس از اضافه نمودن یک تغییر بودجه ای جدید،  این فیلد ها دیده می شود:

1.     Date  : تاریخ اعمال تغییر در بودجه (حتما نوشته شود تا در آینده بتوان تغییرات را درمحور زمان ردیابی نمود )

2.     Amount  : میزان تغییر در بودجه اعم از افزایش(عدد مثبت ) یاکاهش ( عدد منفی )

3.     Responsible   : مسئول پی گیری تغییر . یک اسم یا پست سازمانی نوشته می شود.

4.     Status   : وضعیت تغییر ایجاد شده که به 3 حالت می باشد.حالت اول تغییر ایجاد شده پس از بررسی تایید (Approved  ) شده است. در صورتی که این گزینه انتخاب شود عدد تغییر به بودجه جاری اضافه شده و بصورت بودجه جدید پروژه در فیلد Current Budget  نمایش داده می شود.درحالت دوم تغییر ایجاد شده تایید نشده است (Not Approved ) که تاثیری بر بودجه پروژه نمی گذارد و لی تغییر در خواست شده در بانک اطلاعاتی تغییرات ،برای ثبت سوابق باقی می ماند  و در حالت سوم تغییر ایجاد شده هنوز بررسی نگردیده و درحالت تعلیق (Pending  ) می باشد . دراین حالت مقدار این تغییر به بودجه احتمالی پروژه اضافه شده و در فیلد Proposed Budget  نمایش داده می شود

5.     Reason : دلیل تغیر بصورت یک متن مختصر دراین فیلد نوشته می شود (مثلا ابلاغ دستور اضافه کار از سوی کارفرما )

6.     Change Number  : عددی مربوط به شماره تغییر دراین فیلد نوشته می شود.در صورتی که سیستم مدیریت پروژه در سازمان شما وجود دارد و تغییرات توسط یک کمیته بررسی تغییرات (Change Control Board :CCB ) بررسی می شود این عدد می تواند عددی مربوط به صورتجلسه یا شماره در خواست تغییر ارائه شده دراین کمیته باشد تا ارتباط بین نرم افزار و سیستم مدیریت پروژه در سازمان برقرار گردد.

در پایان بایستی اضافه کنم که این بانک اطلاعاتی بسیار مختصر و مفید و در قالب یکی از کاربرد های جنبی نرم افزار Primavera P6  تهیه شده است .در صورتی که تعداد و حجم اطلاعات تغییرات در پروژه شما ، به میزان زیاد می باشد بایستی از نرم افزار های دیگر تهیه بانک اطلاعاتی استفاده نمود.

ولی تجربه شخصی بنده نشان داده که  در حد مختصر و مفید ثبت تغییرات بودجه ای یک پروژه و اهتمام در ثبت دقیق اطلاعات  متناسب با پیشرفت پروژه در این قسمت، بانک  اطلاعاتی بسیار مفیدی از روند تغییرات بودجه پروژه در اختیار شما قرار خواهد داد.

 

  Comments ()
مهمترین علل تاخیر در پروژه های عمرانی by: Adel Aliaskari,PMP

_ردیف

علل تأخیر

درصد

1

کمبود تخصیص اعتبار

٣٠.٢%

2

کمبود اعتبار مصوب

٢٢.۵%

3

ضعف دستگاههای اجرایی

١١.٨%

4

تهیه و تدارک زمین

۵.۵%

5

ناتوانی پیمانکاران

۵.۵%

6

کمبود مصالح

۴.٩%

7

مشاور طراح

٣.٧%

8

سایر

١۵.٩%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب فوق برگرفته ازگزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در"گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی سال86"،جلد اول ص58 است که به بررسی مهمترین علل تاخیر در پروژه های عمرانی می پردازه.

  Comments ()
Recent Posts connection LinkedIn Training Courses Earned Value Management System (EVMS) Qualitative Risk Modeling In Primavera Risk Analysis Maturity Models in Project Management PMBOK 2012 Project Management Training Courses Iran and the UAE trade relationships Some questions and answers about EPC projects
My Tags مدیریت پروژه (٥) primavera p6 (٥) epc (٤) pmp (۳) pmbok (۳) برنامه زمانبندی (۳) انواع قرارداد (۳) کنترل پروژه (٢) مدیریت ریسک (٢) evm (٢) linkedin (٢) primavera risk analysis (٢) تغییرات بودجه پروژه (٢) pertmaster (٢) pmi (٢) مدیریت ریسک پروژه (٢) اهداف استراتژیک (۱) نظریه جان هالند (۱) fidic (۱) قراردادepc (۱) علل تاخیر در پروژه های عمرانی (۱) انواع روشهای پرداخت (۱) l/c (۱) خرید خارجی (۱) project finance (۱) pem (۱) evms (۱) lump sum (۱) ms project (۱) persian gulf (۱) اعتبارات اسنادی (۱) reschedule (۱) replan (۱) cost estimating (۱) برآورد هزینه پروژه (۱) مدیریت ارتباطات (۱) kick-off meeting (۱) pmp exam (۱) s-curve (۱) opm3 (۱) design-build (۱) مدیریت منابع انسانی (۱) نمودار s-curve (۱) ثبت درصد پیشرفت (۱) feed (۱)
My Friends PMI Primavera FIDIC DBIA ICC Cybertech bluevisions انجمن مدیریت پروژه ایران نادر خرمی راد باشگاه مدیران و متخصصان