Adel Aliaskari,PMP
Contact me
My Profile
Blog Author(s) Adel Aliaskari,PMP
Previous Months Home Archive خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ فروردین ٩٢ مهر ٩۱ خرداد ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آبان ۸٩ شهریور ۸٩ امرداد ۸٩ اردیبهشت ۸٩ اسفند ۸۸ دی ۸۸ آذر ۸۸ آبان ۸۸ مهر ۸۸ More ...
      Persian PM (All topics related to Project Management) » connection :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» LinkedIn :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» Training Courses :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» Earned Value Management System (EVMS) :: ۱۳٩۱/٧/۱
» Qualitative Risk Modeling In Primavera Risk Analysis :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» Maturity Models in Project Management :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» PMBOK 2012 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» Project Management Training Courses :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» Iran and the UAE trade relationships :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» Some questions and answers about EPC projects :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» S-Curve :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» Maintain Actual Unit in Primavera P6 :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» A few Refrences about Project Finance :: ۱۳٩٠/٦/٥
» دستور العمل بروز رسانی برنامه زمانبندی در Primavera P6 :: ۱۳٩٠/٥/۸
» Which PMI Credential is Right for me? :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» انواع روشهای پرداخت در معاملات بازرگانی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» تهیه بانک اطلاعاتی ازتغییرات بودجه پروژه :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» مهمترین علل تاخیر در پروژه های عمرانی :: ۱۳۸٩/۸/٥
» تاریخچه‌ قراردادهای EPC :: ۱۳۸٩/٦/٢٧
» شغل مناسب برای شما چه شغلی می باشد؟ :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» بزرگترین مشکلات اجرایی پروژه های ایرانی چیست: :: ۱۳۸٩/٥/۱۳
» What is PMP :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» آیا زندگی ما انسانها یک پروژه است؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» آشنایی با مدیریت ریسک :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
» برگزاری دوره مدیریت ریسک پروژه :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
» تفاوت Replan و Rescheduleچیست؟ :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» انواع روشهای برآورد هزینه Cost Estimating :: ۱۳۸۸/۸/٦
» اصطلاحFEED به چه معنی است؟ :: ۱۳۸۸/٧/٢٦
» انواع قرار دادهای پیمانکاری :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» انواع روشهای ثبت درصد پیشرفت :: ۱۳۸۸/٧/۱٥
» Kick-off Meeting چیست؟ :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی UCP600 :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» انواع قرارداد از نظر PMBOK :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» روش رسم نمودار S-Curve با استفاده از یک برنامه زمانبندی تهیه شده در نرم افزار M :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» یک تجربه ساده از مدیریت ریسک :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» اجرای پروژه های سد سازی با پیمانهای Lump-Sum (قیمت مقطوع ) :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» مهمترن مطالبی که من ازPMBOK آموختم :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» یک مسئول کنترل پروژه چه چیز هایی باید بداند؟ :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» اول سلام :: ۱۳۸۸/٧/۱٠
Recent Posts connection LinkedIn Training Courses Earned Value Management System (EVMS) Qualitative Risk Modeling In Primavera Risk Analysis Maturity Models in Project Management PMBOK 2012 Project Management Training Courses Iran and the UAE trade relationships Some questions and answers about EPC projects
My Tags مدیریت پروژه (٥) primavera p6 (٥) epc (۳) pmp (۳) pmbok (۳) برنامه زمانبندی (۳) انواع قرارداد (٢) evm (٢) pmi (٢) مدیریت ریسک (٢) کنترل پروژه (٢) تغییرات بودجه پروژه (٢) pertmaster (٢) مدیریت ریسک پروژه (٢) primavera risk analysis (٢) linkedin (٢) pem (۱) evms (۱) s-curve (۱) اهداف استراتژیک (۱) pmp exam (۱) نظریه جان هالند (۱) fidic (۱) قراردادepc (۱) علل تاخیر در پروژه های عمرانی (۱) مدیریت منابع انسانی (۱) انواع روشهای پرداخت (۱) l/c (۱) خرید خارجی (۱) opm3 (۱) project finance (۱) feed (۱) lump sum (۱) ms project (۱) persian gulf (۱) اعتبارات اسنادی (۱) برآورد هزینه پروژه (۱) cost estimating (۱) replan (۱) reschedule (۱) نمودار s-curve (۱) kick-off meeting (۱) مدیریت ارتباطات (۱) ثبت درصد پیشرفت (۱)
My Friends PMI Primavera FIDIC DBIA ICC Cybertech bluevisions انجمن مدیریت پروژه ایران نادر خرمی راد