Adel Aliaskari,PMP
Contact me
My Profile
Blog Author(s) Adel Aliaskari,PMP
Previous Months Home Archive خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ فروردین ٩٢ مهر ٩۱ خرداد ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آبان ۸٩ شهریور ۸٩ امرداد ۸٩ اردیبهشت ۸٩ اسفند ۸۸ دی ۸۸ آذر ۸۸ آبان ۸۸ مهر ۸۸ More ...
      Persian PM (All topics related to Project Management)
شغل مناسب برای شما چه شغلی می باشد؟ by: Adel Aliaskari,PMP

یکی از مسائل مهمی که هر مدیر پروژه بایستی مورد توجه قرار دهد مدیریت منابع انسانی می باشد. در بحث مدیریت منابع انسانی عوامل انگیزشی و مدیریتی نیروی انسانی ارتباط تنگاتنگی با مسائل جامعه شناسی و روانشناسی پیدا میکند .درمسائل روانشناسی معمولا مدلهایی برای تحلیل شخصیت و یا رفتار افراد ساخته می شود و پس از تعیین دسته بندی فرد در این مدلها ، مسائل مختلفی مانند پیش بینی از رفتار آینده فرد ، جایگاه مناسب شغلی فرد ، عوامل انگیزشی ، نیاز ها و خواسته های فرد از شغل ،سطح انتظارات از فرد و ... مورد بررسی قرار می گیرد.یکی از این مدل ها مدلی است که توسط جان هالند ارائه شده است.

بر اساس تحقیقات جان هالند که یکی از دانشمندان روانشناسی می باشد افراد به 6 نوع یا طبقه شخصیتی تقسیم می شوند. ممکن است گنجاندن یک فرد در تنها یک طبقه کمی سخت باشد ولی رفتار غالب در هر فرد جزء یکی از این 6 دسته می باشد . بسته به اینکه شخص به کدام یک از این 6 دسته شخصیتی متلق باشد ، بایستی در جستجوی شغل یا جایگاه شغلی متناسب با شخصیت هر  فر دبود. این 6 دسته عبارتند از :

1-     Realistic   یا واقع گرا: این دسته از افراد فعال و واقع بین می باشند و علاقه زیادی به کار کردن با ماشین آلات و ابزار دارند.

2-      Investigative یا جستجو گر: این دسته از افراد کنجکاو می باشند و علاقه زیادی به یادگیری ، تحلیل مسائل و وضعیتهای مختلف و حل کردن مشکلات دارند.

3-     Artistic یا هنر مند: این دسته از افراد دارای قوه تصور زیاد می باشند و علاقه زیادی به نشان دادن خودشان بوسیله ایجاد یک اثر هنری دارند.

4-     Social یا اجتماعی: این دسته از افراد رفتاری دوستانه دارند و علاقه دارند به دیگران کمک کنند.

5-     Enterprise یا اقدام کننده: این دسته از افراد علاقه زیادی به ترغیب و یا هدایت افراد دیگر دارند.

6-     Conventional یا رسمی: این دسته از افراد بسیار رسمی می باشندوعلاقه زیادی به پیروی از دستور العملها و توجه به جزئیات آنها دارند .

 

  Comments ()
Recent Posts connection LinkedIn Training Courses Earned Value Management System (EVMS) Qualitative Risk Modeling In Primavera Risk Analysis Maturity Models in Project Management PMBOK 2012 Project Management Training Courses Iran and the UAE trade relationships Some questions and answers about EPC projects
My Tags مدیریت پروژه (٥) primavera p6 (٥) epc (۳) pmp (۳) pmbok (۳) برنامه زمانبندی (۳) انواع قرارداد (٢) evm (٢) pmi (٢) مدیریت ریسک (٢) کنترل پروژه (٢) تغییرات بودجه پروژه (٢) pertmaster (٢) مدیریت ریسک پروژه (٢) primavera risk analysis (٢) linkedin (٢) pem (۱) evms (۱) s-curve (۱) اهداف استراتژیک (۱) pmp exam (۱) نظریه جان هالند (۱) fidic (۱) قراردادepc (۱) علل تاخیر در پروژه های عمرانی (۱) مدیریت منابع انسانی (۱) انواع روشهای پرداخت (۱) l/c (۱) خرید خارجی (۱) opm3 (۱) project finance (۱) feed (۱) lump sum (۱) ms project (۱) persian gulf (۱) اعتبارات اسنادی (۱) برآورد هزینه پروژه (۱) cost estimating (۱) replan (۱) reschedule (۱) نمودار s-curve (۱) kick-off meeting (۱) مدیریت ارتباطات (۱) ثبت درصد پیشرفت (۱)
My Friends PMI Primavera FIDIC DBIA ICC Cybertech bluevisions انجمن مدیریت پروژه ایران نادر خرمی راد