انواع قرارداد از نظر PMBOK

بر اساساستاندارد PMBOK قراردادها به سه نوع تقسیم می شوند:

1- قراداد هزینه قابل مصرف یا Cost Reimbursable :در این نوع قرارداد پیمانکاران بر اساس صورت وضعیتارسالی و میزان کارکرد, پول دریافت می کنند. این نوع قرارداد برای کارفرما ریسکزیادتر و برای پیمانکار ریسک کمتری دارد. زمانی که نوع و دامنه کار مشخص نباشدپیشنهاد می گردد که از این نوع قرارداد استفاده گردد. لازم به ذکر است این نوعقرارداد خود به چند نوع تقسیم می گردد

1-1-قرارداد CPPC :در اینقرارداد, به پیمانکار براساس هزینه پرداخت شده به اضافه درصدی از هزینه بعنوانسود, پرداخت می گردد.

1-2-قرارداد CPFF:در اینقرارداد, به پیمانکار براساس هزینه پرداخت شده به اضافه سود ثابت (قبلا توافق شدهاست), پرداخت می گردد.

1-3-قرارداد CPIF :در اینقرارداد, به پیمانکار براساس هزینه پرداخت شده به اضافه سود و همچنین به اضافهمبلغی بعنوان پاداش براساس عملکرد مناسب, پرداخت می گردد.

2-قرارداد قیمت ثابتیا Fixed Price :این قرارداد یکی از متداول ترین نوع قراردادها میباشد. در این نوع قرارداد بین کارفرما و پیمانکار مبلغ ثابتی تعیین می گردد و درازای انجام کل کار پرداخت می گردد.. این نوع قرارداد برای کارفرما ریسک کمتر و برایپیمانکار ریسک بیشتری دارد. زمانی که نوع و دامنه کار تقریبا مشخص باشد پیشنهاد میگردد که از این نوع قرارداد استفاده گردد. به این قراردادLump Sumنیز می گویند.

3-قرارداد زمان و موادیا T&M:این نوع قرارداد ترکیبی از قرارداد CR و FP است. دراین قرارداد بر اساس هر واحد کار, پول پرداخت می گردد. بطور مثال می گویند به ازایتولید هر واحد قطعه 12000 ریال پرداخت می گردد. این نوع قرارداد زمانیکه که حجمپولی و مدت زمان قرارداد کم باشد پیشنهاد می گردد.

 

/ 0 نظر / 289 بازدید