انواع روشهای ثبت درصد پیشرفت

انواع روشهای ثبت درصد پیشرفت :

 استاندارد Earned Value Management (EVM) که یکی از استانداردهای منتشر شده توسط موسسه PMI  می باشد استانداردی است که در خصوص مدیریت ارزش افزوده در پروژه انتشار یافته است و تکنیکهای اجرای این آنالیز را در پروژه شرح می دهد .این استاندارد به اجرای آنالیر ارزش افزوده بر اساس 3 فاکتور اصلی Planned Value  و Earned Value  و Actual Cost  می پردازد. براساس آنچه که این استاندارد می گوید 5 روش ثبت درصد پیشرفت در پروژه وجود دارد :

1-      Fixed Formula  یا فرمول ثابت

آنچه در این روش اعمال می شود در نظر گرفتن  مقادیر ثابتی برای ثبت درصد پیشرفت فعالیت است مثلا روش 50/50 یکی از فرمولهای متداول دراین روش است . دراین روش به محض آغاز فعالیت 50 درصد پیشرفت به آن تعلق می گیرد و پس از تکمیل نیز 50 در صد دیگر پیشرفت به آن تعلق میگیرد. و یا روشهای ترکیبی دیگری همانند 25/75 و یا 0/100 نیز در این روش درصد پیشرفت دهی متداول می باشد.

2-      Weighted Milestone  یا مایلستون های وزن دهی شده

این روش یکی ازجالبترین و کاربردی ترین روشهای ثبت درصد پیشرفت می باشد. آنطور که استاندارد می گوید این روش معمولا برای فعالیتهایی بکارمیرود که مدت زمان طولانی دارند و در خلال این مدت زمان خروجیهای مشخص و قابل لمسی از آنهابدست می آید. در این روش کار به مراحل یا مایلستون های مشخصی تقسیم میگردد و برای هر مایلستون یک در صدپیشرفت و یا ارزش مشخصی تعیین می گردد که پس از حصول مایلستون آن مقدار درصدپیشرفت به آن تعلق میگیرد. مثال واضح و مشخصی که من از این نوع ثبت درصد پیشرفت در پروژه ها دیده ام در فرآیندهای مهندسی و خرید خارجی می باشد که بعنوان مثال فرآیندهای مهندسی را به عنوان یک نمونه شرح میدهم :

در فرآیندهای مهندسی و ارسال مدارک طراحی معمولا بر هه ها و مایلستون های مشخصی وجود دارد که در فرآیند طراحی ، ارسال ، بررسی وتایید یک مدرک مهندسی رعایت میشود .

این فرآیندها معمولا با کمی تفاوت به قسمتهای زیر تقسیم می شوند :

 

الف – Issue For Information

ب- Issue For Review

ج- Issue For Approve

د-  Approve with Comment

ه- Approve

و- As Built

 

در پروژه های EPC  زمانی که پیمانکار هر مدرک مهندسی را برای مشاور یا کارفرما ارسال میدارد دربرگه Transmittal  همراه مدرک منظور از ارسال مدرک را طبق یکی از موارد بالا درج می نماید و در برگشت مدرک بررسی شده از سوی کارفرما یا مشاور نیز وضعیت مدرک (مثلا تایید شده با نیاز به اصلاح یا تایید کامل ) درج می شود. برای هر یک از مراحل بالا یک در صد پیشرفت درنظر گرفته می شود و زمانی که مدرک به آن وضعیت مورد نظر رسید آن مقدار درصد پیشرفت برای آن منظور می گردد .برای مراحل بالا فرض کنید که به ترتیب مقادیر 10% ،10% ،25% 25%،%20، و 10 % برای هر مرحله در نظرگرفته میشود .بنابراین زمانی که یک مدرک به مرحلهIssue for Information  برسد در صد پیشرفت آن 10 در صد خواهد بود و یا زمانی که به مرحله  Approve with Comment  برسد درصد پیشرفت فعالیت آن 70 % (مجموع مقادیر مراحل قبل ) خواهد بود .مزیت بزرگ این روش این است که ثبت درصد پیشرف برای هر فعالیت کاملا مستدل و قابل اندازه گیری خواهد بود و از اعمال نظرات شخصی جلوگیری خواهد شد.

3-       Percent Complete  

این روش ساده ترین و آسان ترین روش ثبت درصد پیشرفت می باشد .در این روش مدیر پروژه یا مسئول انجام کاردرهردوره بروزرسانی طبق برآوردش درصدی رابه عنوان درصد پیشرفت فعالیت ذکر می کند. ایراد بزرگ این روش این است که بر اساس برداشت شخصی افراد درصد پیشرفت سنجیده می شود و قابل اندازه گیری و اصطلاحا Objective   نیست.

4-      Apportioned Effort  یا تلاش تسهیم شده

اگر یک فعالیت ارتباط مستقیم با فعالیت دیگر داشته باشد مقدار در صد پیشرفت آن کاملا به فعالیت اصلی وابسته است و مقدار درصد پیشرفت آن به نسبت پیشرفت فعالیت اصلی سنجیده می شود . مثال واضحی از این مورد فعالیتهای تضمین کیفیت و یا بازرسی هستند . شما نمی توانید برای تضمین کیفیت اجرای یک فعالیت جوشکاری درصد مشخصی را بیان کنید بجز اینکه بگویید به نسبت پیشرفت فعالیت جوشکاری فعالیت تضمین کیفیت و یا بازرسی آن نیز در حال پیشرفت است .

5-      Level of Effort   یا سطح تلاش

برخی از فعالیتهای پروژه خروجی قابل لمس ندارند تا بر اساس  آن میزان درصد پیشرفت آنها اندازه گیری شود . مثالی از این مورد فعالیت مدیریت پروژه می باشد. این نوع فعالیتها خروجی قابل اندازه گیری نداردند ولی از آنجا که جزو منابع یک پروژه بحساب می آیند بایستی در محاسبات ارزش افزوده بحساب آیند ولذا بایستی برای پیشرفت آنها در صد در نظر گرفته شود .

این نوع از فعالیتها به نسبت زمان پیشرفت پروژه و در بازه های زمانی مشخص در صد پیشرفت می گیرند .بعنوان مثال در ماه 10 ام از یک پروژه 20 ماهه به فعالیت مدیریت آن 50 در صد پیشرفت داده می شود .این نوع از فعالیتهاSchedule Variance  نیز ندارند.

/ 0 نظر / 251 بازدید